Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument o zpracování a ochraně osobních údajů byl vytvořen proto, aby se subjekty údajů (fyzické osoby) dozvěděly, jak a proč naše společnost shromažďuje, zpracovává a chrání jejich osobní údaje, ve snaze šetřit práva subjektů údajů v maximálním rozsahu.

Provozovatel Marek Volráb, se sídlem Pod Nemocnicí 2148, 269 01 Rakovník, IČ: 68141904, DIČ: CZ7906061196, zapsaný v živnostenském rejstříku pod č. j.: 1/1133/2000/02 a ev.č.: 321201-7507-00  vedeném u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Rakovníku, e-mail marek@kolasanka.cz, telefonní číslo +420 777 031 245 (dále jen zpracovatel) prohlašuje, že s osobními údaji subjektů údajů, které zpracovává za účelem poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek, nakládá v souladu s platnou legislativou, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), jakož i s dalšími souvisejícími právními předpisy národními, a takovým způsobem, který zajišťuje maximální možnou míru ochrany.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Zásady používání souborů cookie:

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. 

Vždy se v našich dotazech, či průzkumech trhu, snažíme maximálně omezit získávání a zpracování osobních údajů. Soukromí a anonymitu našich respondentů chráníme v souladu s platnými zákony a etickými pravidly.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Přístup k osobním údajům a Vaše další práva

Podle zákonné definice je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich zpracování, shromažďování a uchování. Platné právní předpisy pak umožňují, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele, kterým je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona či zmocnění zpracovává osobní údaje pro správce. I v těchto případech jsou správce a zpracovatel povinni zajistit maximální úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

Klademe velký důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů, mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů chráníme Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních.

Při zpracování osobních údajů máte právo nás požádat o poskytnutí informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, účelu, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Veškeré tyto informace Vám rádi poskytneme. Zároveň jsme oprávněni, a dokonce povinni požádat Vás o ověření Vaší totožnosti, abychom měli jistotu, že veškeré tyto informace nebudou poskytnuty třetí osobě.

Pokud byste byli toho názoru, že zpracování provádíme v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni po nás požadovat vysvětlení, případně odstranění protiprávního stavu. Zároveň máte právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření nápravy. Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci svých údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů máte právo na informace obsahující totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, zdroj zpracovávaných osobních údajů a informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou neaktuální či nepřesné, informujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktů, a my je ihned opravíme.

Právo na výmaz

V některých zákonem stanovených případech jako např. tehdy, pokud již pominul účel zpracování, nebo pokud nám odvoláte Vámi udělený souhlas a nemáme již jiný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud jste vznesli oprávněnou námitku vůči zpracování, jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat. V této souvislosti si Vás však dovolujeme upozornit na to, že právo na výmaz se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně našich oprávněných zájmů. Každou takovouto žádost jsme tedy nuceni vyhodnocovat individuálně, neboť v některých případech má správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo vznést námitku

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku k příslušnému dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Ve zvláštních případech jako např. při vznesení námitky proti zpracování osobních údajů či při zpochybnění přesnosti a správnosti Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení takového zpracování. V takovém případě, se údaje označí a nejsou dále zpracovávány vyjma jejich uložení.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo je zpracování Vašich osobních údajů založeno na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, a zároveň je zpracování Vašich údajů prováděno automatizovaně, máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále máte právo požádat nás o jejich předání rovnou jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování, včetně profilování dáte svůj souhlas, je to nezbytné k uzavření smlouvy nebo je to povoleno právním řádem.

Na koho a jak se můžete obrátit?

V případě, že budete mít jakékoliv doplňující dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit jakékoliv z Vašich práv, jsme tu pro Vás na níže uvedených kontaktech. Za účelem písemného kontaktu nás prosím kontaktujte na doručovací adrese společnosti.

Sídlo společnosti: Pod Nemocnicí 2148, 269 01 Rakovník

Doručovací adresa: Pod Nemocnicí 2148, 269 01 Rakovník

E-mail: marek@kolasanka.cz

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům Vám poskytneme co nejdříve, a to s přihlédnutím k našim personálním možnostem.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2023

Zpět do obchodu